OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 września 2017 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 50/1, należącego do dłużników.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42 m2 (2p+k) znajdujący się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” posiada prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu księgę wieczystą o nr KA1Y/00039048/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 60 900,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na jeden dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 120,00 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr 54 1050 1230 1000 0022 6196 2969 (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 2498/16, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

Położenie: