OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2017 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn – sala 101 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Górkach Małych przy ul. Breńskiej 28 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00043580//0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa działki nr ewid. 9/4, 9/5 o łącznej powierzchni 0,1460 ha zabudowana budynkiem handlowo-mieszkalnym.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 1 105 400,00 zł.

-        cena wywołania wynosi: 829 050,00 zł (3/4 ceny oszacowania),

-        wysokość rękojmi wynosi: 110 540, 00 zł (1/10 sumy oszacowania).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 110 540,00 zł w kasie: Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 177/15

 

Dodatkowe informacje: www.komornikcieszyn.com

 

Położenie: