Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0500 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 10:00
Cena wywoławcza: 1 773 567,15
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 22/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Libusza Kolonia
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

19 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

 

dz. nr 47/1,47/4,47/9,47/10 o łącznej pow. 1,0111 ha, zabudowanej:

  1. budynkiem produkcyjno-serwisowym  o pow. użyt. 469 m2,
  1. halą montażową o pow. użyt. 560 m2,
  1. budynkiem produkcyjno-socjalnym o pow. użyt. 149 m2,
  1. budynkiem warsztatowo-magazynowym o pow. użyt. 60 m2,
  1. budynkiem magazynowym o pow. użyt. 99 m2,
  1. dwustanowiskowym pomostem do przeglądów technicznych;

 

położonej w Libuszy Kolonia 21/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w GORLICE nr NS1G/00082324/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 364 756,20 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 773 567,15 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr 30 2030 0045 1110 0000 0217 6730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.