Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3207 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 12:00
Cena wywoławcza: 43 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1657/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lenartowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

GŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 10136 k.p.c. w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości ogłasza, że dnia 

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii  mieszczącej się przy ul. Legnickiej 24B/3, 55-300 Środa Śląska, odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, działki nr 5/3 o pow. 0,3207 ha, położonej we wsi Lenartowice, AM-1, obręb Lenartowice, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00038160/1. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki (…).

 

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się  moment wpływu środków na  konto bankowe komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12