Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 32,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 12:00
Cena wywoławcza: 65 316,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 374/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krzywa
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka Kancelaria Komornicza w Świnoujściu, tel. (91) 321 21 24 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w  Świnoujściu sala 205 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 36 o powierzchni 32,60 m2, znajdującego się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Krzywej 1c, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 3260/1120348 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00016361/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1W/00036375/5 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal jest budynkiem kilkuklatkowym, 3-piętrowy + użytkowe poddasze, wielorodzinnym. Lokal mieszkalny nr 36 znajduje się na II piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87 088,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 65 316,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 8 708,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj.  do dnia 21 grudnia 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w  papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.