Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

ogłasza licytację na Działki w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-26 14:40
Cena wywoławcza: 1 822 732,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1731/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Romanowicza
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 stycznia 2017 r. o godz. 14:40

 

w sali nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z oddanych w użytkowanie wieczyste zabudowanych działek ew. nr 37/9, 37/10 i 37/12 budynkiem usługowym oraz budynkami gospodarczymi – stanowiących przedmiot prawa odrębnej własności, położonych w Krakowie-Podgórzu, obr. 0014 przy ul. Romanowicza 9. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, z kolei budynek usługowy i budynki gospodarcze – własność dłużnika (…) (użytkownik wieczysty). Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, nr KR1P/00200811/5. Użytkowanie wieczyste ustanowione do 5.12.2089 r.

 

Egzekwowane prawo oszacowane jest na kwotę 2 430 310,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 822 732,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 243 031,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce,

najpóźniej na dzień przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 1731/14).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.