Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Żurawina

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 13:30
Cena wywoławcza: 571 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 567/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Żurawina
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50) ogłasza, że dnia

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20, w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-020 Żórawina, Nowojowice 25, składającej się z działek o nr 51, 88/4, 88/6 i 91,

dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00075878/1, stanowiącej gospodarstwo rolne.

 

Działka nr 88/4 ma pow. 3 700,00 m2. Uzbrojenie terenu stanowią sieci elektroenergetyczna i wodociągowa. Zabudowania działki 88/4 stanowią budynek mieszkalny i 3 budynki gospodarcze w zabudowie zwartej. Stan budynków niezadowalający i zły. Standard wykończenia budynku mieszkalnego przeciętny. Rozkład pomieszczeń w operacie szacunkowym. Powierzchnia części mieszkalnej mierzona w świetle ścian: parter – 103,80 m2, piętro – 22,22 m2, razem: 126,02 m2 (nr ewid. budynku 37). Budynek gospodarstwa rolnego – powierzchnia zabudowy 22 m2 (nr ewid. budynku 38). Budynek gospodarstwa rolnego – powierzchnia zabudowy 80 m2 (nr ewid. budynku 39). Budynek gospodarstwa rolnego – powierzchnia zabudowy 281 m2 (nr ewid. budynku 40). Niezabudowaną część działki stanowi podwórko oraz ogród warzywny w części wschodniej. Działka nr 88/6 o powierzchni 7,31 ha. Brak sieci i urządzeń infrastruktury. Działka nr 91 o powierzchni 2,44 ha. Brak sieci i urządzeń infrastruktury. Działka nr 51 o powierzchni 0,39 ha. Brak sieci i urządzeń infrastruktury. Więcej informacji w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania wynosi 762 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 571 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 76 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 3 stycznia 2017 r. od godz. 11:00 do godz. 11:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! Przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 64 poz. 592). W związku z powyższym organ egzekucyjny poucza o treści art. 2a, 2b, 3, 4a, 5, 6, 7 i 9 wskazanie ustawy.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50.