Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Szczecin

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 10:00
Cena wywoławcza: 876 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 276/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jałtańska
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  dnia

 

10  stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej przy ul. Jałtańskiej 1 w Szczecinie, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00076790/09, stanowiącej własność (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Suma oszacowania wynosi 1 315 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy złotych), w tym wartość działki nr ew. 1/7 (12 m2) i 1/8 (2 556 m2) o łącznej powierzchni 2 568 m2 na kwotę: 509 000,00 zł  (słownie: pięćset dziewięć tysięcy złotych), wartość budynku mieszkalnego na kwotę: 806 000,00 zł (słownie: osiemset sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 876 666,67 zł (słownie: osiemset

siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr), w tym cena działki nr ew. 1/7 (12 m2) i 1/8 (2 556 m2) o łącznej powierzchni 2 568 m2 wynosi: 339 333,33 zł oraz cena budynku mieszkalnego wynosi: 537 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 131 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych). Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (datą wniesienia rękojmi jest data uznania na rachunku Komornika).

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKA SA O. w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Informacje także na: www.komornik5.szczecin.pl.

Warunki licytacji zgodnie z treścią przepisu art. 972 Kpc i następne.