Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny - powierzchnia rzeczywista 80,48 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 11:00
Cena wywoławcza: 366 075,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1922/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dobrego Pasterza
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

25 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-119 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 4, położony w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 205, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P/00268601/4. Z własnością lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki nr 262/9 objętej KW 268317 oraz we współwłasności nie wydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 149/1000 częściach. Mieszkanie położone na pierwszym piętrze (salon, kuchnia, łazienka) i poddaszu (dwa pokoje, łazienka i garderoba). Mieszkanie ma dwa balkony. Budynek z 1998 r. Powierzchnia rzeczywista mieszkania to 80,48 m2, powierzchnia ujawniona w księdze wieczystej to 66,1 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 488 100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi:  366 075,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 48 810,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O/Kraków albo w gotówce w kasie Kancelarii Komornika. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 16.01.2017 r. o godz. 10:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64), wyciąg z operatu zamieszony na stronie www.markow.pl. Akta egzekucyjne na trzy dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.