Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,1632 ha – udział 1/2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-27 12:00
Cena wywoławcza: 1 689 910,88
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2401/11(2)
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Powstańców
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

27 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-125 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej współwłasność dłużnika: (…), opisanej jako: 1/2 udziału dłużnika Robert Michalski w prawie własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 2/5 o pow. 0,1632 ha, zabudowanej wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem biurowo-magazynowo-usługowym o pow. użytkowej 1597,89 m2, położonej w Krakowie-Śródmieściu obr. 22 przy ul. Powstańców 93, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00252006/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4 506 429,00 zł. Przedmiotowy udział oszacowany na kwotę: 2 253 214,50 zł. Cena wywoławcza przedmiotowego udziału wynosi: 1 689 910,88 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 225 321,45 zł, najpóźniej do czasu rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O/Kraków albo w gotówce w kasie Kancelarii Komornika.

 

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 18.01.2017 r. o godz. 10:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64), wyciąg z operatu szacunkowego zamieszczony jest na stronie www.markow.pl w zakładce licytacje.

Akta egzekucyjne na miesiąc przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.