Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,1415 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 13:00
Cena wywoławcza: 753 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 255/06
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Kudowa Zdrój
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

KUDOWA ZDRÓJ − CZERMNA

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 226, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, działka nr 292 (AM-10),  należącej do dłużnika: (…), położonej: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Kościuszki 45, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55219 [NKW: SW1K/00055219/7].

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

- działka o pow. 0,1415 ha przy ul. Kościuszki 45, teren płaski, dobrze nasłoneczniony,
- nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej 380,40 m2, budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada 8 lokali mieszkalnych wydzielonych funkcjonalnie, zasilenie w sieć energetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Dojazd bezpośrednio od ul. Kościuszki.

Suma oszacowania wynosi 1 005 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 753 750,00 zł.

 

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  100 500,00  zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

 

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (74) 640 08 82.