Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,87 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 09:00
Cena wywoławcza: 356 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 450/00
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Mikowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM I GOSPODARCZYM

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową, udział 1/3 - działka nr 58 (Mikowice), należącej  do dłużnika: Krzysztof Cież, położonej: 57-300 Kłodzko, Mikowice 13, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 41914 [NKW: SW1K/00041914/8].

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

- pow. 0,87 ha, uzbrojona: sieć energetyczna siłowa i oświetleniowa, ujęcie wody - studnia oraz osadnik ścieków, teren ogrodzony i zagospodarowany,

- zabudowa: budynek mieszkalny − 3-rodzinny, parterowy z poddaszem, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 222,60 m2, budynek gospodarczy oraz rozpoczęta budowa budynków garażowo-gospodarczych.

Suma oszacowania wynosi 475 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   356 250,00 zł.

 

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  47 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

 

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (74) 640 08 82.