Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

ogłasza licytację na Działki w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-03 11:30
Cena wywoławcza: 86 004,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 565/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 stycznia 2017 r. o godz. 11:30

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 0025, składająca się z działki ew. nr 82 o pow. 1 354 m2 oraz działki ew. nr 83 o pow. 537 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr KR1P/00340223/9, prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 114 672,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 86 004,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 11 467,20 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce,

najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 565/15, wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.