Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni 71,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 12:45
Cena wywoławcza: 57 508,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 347/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Dolna
Miasto: Lubcza Królewska
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 stycznia 2017 roku godz. 12:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej, lokalu mieszkalnego numer 6 znajdującego się na drugim piętrze budynku wielorodzinnego położonego w Lubyczy Królewskiej przy ulicy Dolnej 6A o powierzchni mieszkalnej 71,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się w piwnicy budynku o powierzchni 15,10 m2 oraz udziałem 183/1900 w gruncie i częściach wspólnych budynku usytuowanego na działce numer 164/10 arkusz ewidencyjny 1 w obrębie ewidencyjnym Lubycza Królewska gmina Lubycza Królewska. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00046511/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 140 452,00 zł.

Suma oszacowania nieruchomości pomniejszona o wartość służebności osobistej wynosi 76 678,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  57 508,50 zł

(3/4 sumy oszacowania nieruchomości pomniejszonej o wartość służebności osobistej).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości pomniejszonej o wartość służebności osobistej, to jest 7 667,80 , najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.