Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-16 10:20
Cena wywoławcza: 71 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 827/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Oławska
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00030288/3

 

ICo 1189/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 stycznia 2017 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji  jest lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Oławskiej 23 nr 6, mieszczący się na 3 kondygnacji w budynku wielorodzinnym, W skład lokalu, o łącznej powierzchni użytkowej 50 m2 wchodzą: 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej 42,40 m2, oraz dwie piwnice o powierzchni 7,60 m2. Opiniowany lokal mieszkalny stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00030288/3. Z własnością lokalu związany jest udział, w 123/1000 częściach, w prawie użytkowania wieczystego do dnia 09.07.2098 r. działki nr 176/3 z mapy 3 obrębu 1101 Brzeg - Rataje, obszaru 0,0219 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku nr 23 i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW nr OP1B/00029117/4.

 

Suma oszacowania wynosi 106  500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     71  000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10  650,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul.  B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.