Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,4440 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-16 13:30
Cena wywoławcza: 6 160,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 345/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kościelec
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIM TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Krzysztof Wołkowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 stycznia 2017 r. godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7- sala C-107 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, tj. działka o numerze 315/2, położona w miejscowości Kościelec, gmina Proszowice, dla której Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty z siedzibą w Proszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR1H/00023442/4. Nieruchomość stanowi własność dłużnika. Przedmiotem licytacji jest własność nieruchomości gruntowej, niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 315/2, o pow. 0,4440 ha, położonej w miejscowości Kościelec, gmina Proszowice. Działka o średnich wymiarach 10m x 413m, nieuzbrojona. Teren działki nieogrodzony, działka użytkowana rolniczo.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9 241,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 6 160,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. tj. kwotę 924,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto bankowe komornika: Bank Pekao S.A. Oddział Kraków 21 1240 4719 1111 0010 4266 5387.

 

Stosownie do art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nabywcą nieruchomości może zostać osoba spełniająca wymagania z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 poz. 592 z zm.). W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 16:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.