Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 11:30
Cena wywoławcza: 677 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1062/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lechicka
Miasto: Lubsza
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00032061/0

 

ICo 826/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Nieruchomość – położona przy ul. Lechickiej 16 w Lubszy, w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim, w przeciętnej lokalizacji - składa się z jednej działki nr 207 z mapy 1 obrębu 0534 Lubsza, obejmującej tereny mieszkaniowe B, obszaru 0,1184 ha i grunty orne RVI, obszaru 0,2416 ha, o łącznej powierzchni 0,3600 ha. Na działce znajduje się kilkuletni budynek mieszkalny, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 286,86 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym przez Radę Gminy Lubsza uchwałą nr XXV/252/2005 z dnia 25.02.2005 r. przeznaczenie terenu obejmującego grunty przedmiotowej nieruchomości określono jako: 23 MZ,MJ-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.

 

Suma oszacowania wynosi 903 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 677 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 300,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.