Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,6508 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:30
Cena wywoławcza: 28 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 603/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Krościenek
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki nr 103/12 o powierzchni 1,6508 ha, niezabudowanej, stanowiącej wg rejestru gruntów – grunty orne, pastwiska trwałe, grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, położonej w Krościenku obręb 0014, gm. Ustrzyki Dolne, będącej własnością na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej dłużników:

(…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesko Wydz. Zamiejscowy w Ustrzykach Dln. nr KS2E/00028423/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 28 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Jednocześnie zawiadamiam, że nabywcą nieruchomości może zostać zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 z późniejszymi zmianami) wyłącznie rolnik indywidualny.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94