Komornik Sądowy przy SR w Grudziądzu Alicja Sokołowska Kancelaria Komornicza w Grudziądzu

ogłasza licytację na Działka gruntu o pow. 0,2500 ha

 
Data i godzina: 2016-12-28 11:00
Cena wywoławcza: 35 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2241/13
Położenie nieruchomości:
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00057175/2

 

 Komornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 10136 k.p.c. w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii komornika w Grudziądzu przy ul. Murowej 59/1 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w m. Mały Rudnik, 86-302 Grudziądz stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o pow. 0,2500 ha, nr działki 150/2, użytki RVI, PsV.

Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć energetyczna, w pasie drogi dojazdowej znajduje się sieć gazowa, w pobliżu sieć wodociągowa. Z zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz wynika, że nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

     Nieruchomość oszacowana została na kwotę  47 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 35 250,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać w kancelarii komornika  lub na rachunek bankowy komornika w  Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

     Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają (art. 8671 k.p.c.).

     Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

     Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 § 4 k.p.c.).

     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed  rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

     Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz
tel. (56) 46 263 46 | 723 257 723, (www.sokolowska.komornik.pl).