Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0500 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 09:30
Cena wywoławcza: 7 110,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 5/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Klimkówka
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej w postaci działki nr 113/15 o pow. 0,0500 ha, położonej w Klimkówce, gm. Ropa, stanowiącej własność dłużnika, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00032877/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9 480,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 7 110,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr 30 2030 0045 1110 0000 0217 6730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.