Komornik Sądowy przy SR w Otwocku Piotr Gajdosz

ogłasza licytację na Zabudowane działki o pow. 26 000 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 09:30
Cena wywoławcza: 8 435 605,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 594/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Brzezinka
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1O/00027473/7

(dotyczy sygn. akt I Co 623/15)

w sprawach prowadzonych łącznie pod wspólną sygn. akt Km 594/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości [działki ewidencyjne o numerach 66, 70 i 73 o powierzchni 26 000 m2 położone w miejscowości Brzezinka (gmina Karczew) 05-480 Brzezinka, Brzezinka 18, działki

opisane w rejestrze gruntów jako: grunty rolne zabudowane, na działkach usytuowane są: dwie szklarnie, budynek kotłowni oraz budynek sortowni z chłodnią], dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00027473/7 – stanowiącej na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej własność;

dłużników: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 11 247 474,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 435 605,50 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć złotych i 50/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 1 124 747,40 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia

cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych i 40/100).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku PKO BP S.A. nr 98 1020 1026 0000 1702 0242 3242 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub w kasie kancelarii

komornika (w dni pracujące) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.