Komornik Sądowy przy SR w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza w Oławie

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,4713 ha – udział 1/2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 12:00
Cena wywoławcza: 45 250,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1604/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Siedlecka, Cegielniana
Miasto: Oława
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00039950/0  PROWADZONEJ W TRYBIE ART. 10131 KPC

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii Komornika, mieszczącej się 55-200 Oława przy ul. Brzeska 31/5, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości, stanowiącej działkę nr 58/4 o pow. 1,4713 ha (am-5) w granicach której znajdują się dwa oczka wodne; działka  użytkowana rekreacyjnie; przez jej teren przebiega linia elektroenergetyczna oraz znajduje się studnia; w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ww. działka oznaczona jest jako 4.ZL − lasy, należącej  do dłużnika: (…), położonej: 55-200 Oława (w rejonie ul. Siedleckiej i Cegielnianej), 

dla której  Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1O/00039950/0.

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 90 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 45 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  9 050,00 zł, którą należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto  komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej do dnia 10.01.2017 r. (art. 962 §1 kpc). W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona  do godziny 12:00 dnia następnego (art. 871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99