Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,6900 ha, 

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-25 14:00
Cena wywoławcza: 8 266,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 458/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Droglowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki (tel. (76) 833 33 07, fax (76) 742 51 13) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 204, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),  

stanowiącej: nieruchomość rolną (grunty orne RIIIb) oznaczoną nr ewidencyjnym nr 45/2 o pow. 0,6900 ha, 

położonej: 67-221 Pęcław, Droglowice,

dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1G/00016146/1.

 

Suma oszacowania wynosi 12 400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 240,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BS we Wschowie O. w Głogowie 76 8669 0001 2020 0215 6565 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 64 poz. 592; dalej: ustawa) nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywca nieruchomości lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 ustawy, nie wyłączone od udziału w przetargu na podstawie k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 300 ha, ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. Nabywca  jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu:

oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których rzez okres co najemnej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne;

oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których  nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miast;

dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 33 07