Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 73 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-18 14:30
Cena wywoławcza: 369 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1123/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wiślisko
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

18 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w  sali nr B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 5, położony w Krakowie przy ul. Wiślisko 10 o pow. 73,00 m2,

posiadającej założoną księgę wieczystą nr KR1P/00253112/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 492 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 369 000,00 zł  (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  wyłącznie na rachunek urzędowy  komornika, prowadzony  w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Nieruchomość można oglądać  w dniu  9.01.2017 r. w godz. 14:00 do 15:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 8.01.2017 r.   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz  nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły  powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną  zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.