Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Ernest Osicki

ogłasza licytację na Gospodarstwo rolne o pow. 1,4190 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-25 09:20
Cena wywoławcza: 62 175,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 854/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Stanisławów
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 stycznia 2017 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…) na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej: 42-165 Lipie, Stanisławów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 24607 [NKW: CZ2C/00024607/8].

Nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca gospodarstwo rolne o powierzchni 1,4190 ha działki ewidencyjne 116/1, 210/1, 349/1. Nieruchomość zabudowana budynkiem z 1963 roku. Powierzchnia zabudowy: 66,00 m2 (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów). Działka nr 116, w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów, zatwierdzonym uchwalą Rady Gminy Lipie nr XLVII/267/2006 oznaczona symbolem RM.MN, działki 210, 349 nie są objęte planem, oznaczone jako tereny rolnicze.

 

Suma oszacowania wynosi 82 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 290,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 24.01.2017 r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 6534/15.