Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 09:50
Cena wywoławcza: 345 900,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4184/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 9:50

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość (działka ewid. nr 11/8), położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. 1 Maja, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00127673/6 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 461 200,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 345 900,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 46 120,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 946/16.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji

dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.