Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,2967 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 13:30
Cena wywoławcza: 654 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1464/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Srebrna
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 226, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa; działka nr 300/6 (AM-5), obręb 4-Nowa Ruda, zabudowana budynkami produkcyjno-handlowymi.

 

OPIS

Działka o powierzchni 0,2967 ha (AM-5), obręb 4-Nowa Ruda, zabudowana:

-        budynkiem handlowym (powierzchna ok. 350 m2),

-        budynkiem produkcyjno-biurowym (powierzchnia ok. 190 m2),

-        szklarnią (o pow. 120 m2).

Instalacje: wod.-kan., energetyczna, gazowa, telefoniczna.

Bezpośredni dojazd do drogi publicznej.

Adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Srebrna 14, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW2K/00023719/6.

 

Suma oszacowania wynosi 981 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 654 000,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 98 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (74) 640 08 82.