Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 195 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 12:20
Cena wywoławcza: 142 886,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1785/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wczasowa
Miasto: Nowy Dębiec
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 12:20

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

udział do 6/8 cz. nieruchomości - działki gruntu nr 170/6 o pow. 195 m2, zabudowanej budynkiem letniskowym (pow. użytkowa 109,43 m2) w zabudowie bliźniaczej, położonej w Nowy Dębiec, przy ul.  Wczasowa, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00028770/9.

 

Udział do 6/8 cz. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 214 330,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 142 886,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 433,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.