Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka

ogłasza licytację na Działki , w tym działka zabudowana o pow. 2 500 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 12:40
Cena wywoławcza: 1 112 580,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1540/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Łąkowa
Miasto: Kościan
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 12:40

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

działki gruntu nr 3367 o pow. 2 500 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo- socjalnym (pow. użytkowa 861,47) oraz budynkiem produkcyjno-socjalnym (pow. użytk.247,75 m2) i budynkiem administracyjno-handlowym (pow. użyt. 380,44 m2), zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1K/00031553/6 Sądu Rejonowego w Kościanie oraz działki nr 3366/9 o powierzchni 265 m2 (działka niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej) zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1K/00046553/4.

Nieruchomość położona jest w Kościan, przy ul. Łąkowa 1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 653 994,00 zł - KW PO1K/00031553/6, 14 877,00 zł - KW PO1K/00046553/4, łącznie  1 668 871,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 1 112 580,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 166 887,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

 

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.