Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 11:00
Cena wywoławcza: 413 514,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 394/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Gorzyczki
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r.  o godz. 11:00

 

 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w  Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokal mieszkalny o pow. 174,90 m2, do którego przynależy suszarnia-piwnica w tym samym budynku o pow. 17,30 m2 i garaż 2-boksowy o pow. 57,80 m2 w budynku garażowym, położonej w  Gorzyczki 1/1, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00044004/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  551 353,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 413 514,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 55 135,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA   56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

 

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.