Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 13 580 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 12:10
Cena wywoławcza: 1 843 723,07
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 311/14(1)
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Borowo
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie  Przemysław Nieradka  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz.  12:10

 

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w  Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

działki gruntu nr 320/9 o pow. 13 580 m2, zabudowanej  budynkiem hali produkcyjnej  (pow. użytkowa 720,00 m2), budynkiem hali produkcyjnej z rampą (pow. użyt. 551,30 m2),  dobudówką do hali (pow. użyt. 133,40 m2), budynkiem administracyjno-socjalnym (pow. użyt. 466,50 m2), budynkiem hali produkcyjnej - stolarni (pow. użyt. 361,90 m2), położonej w Borowo, gm. Czempiń, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00043097/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 458 297,42 zł (w tym podatek VAT 268 318,42 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 1 843 723,07 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 245.829,74 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo  poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.