Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Zabudowana działka w miejscowości Wielkie Drogi

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-30 14:30
Cena wywoławcza: 211 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 27/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wielkie Drogi
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 


OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali 32 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

udział w wysokości 1/2 części nieruchomości w działce nr 576/6 o pow. 0,9546 ha, położonej: Wielkie Drogi, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce ZWKW Skawina o numerze KR3I/00029947/1.

 

Udział oszacowany jest na kwotę 317 000,00 zł + 23% VAT.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 211 333,33 zł + 23% VAT. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00 do godz. 12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Na działce posadowiony jest budynek o funkcji usługowo-mieszkalnej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.