Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. uż. 36,82 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:30
Cena wywoławcza: 15 039,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 177/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Strusia
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

sala C 112 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o pow. uż. 36,82 m2 + piwnica 2,26 m2 położonym w Krakowie przy os. Strusia 7/78, stanowiącym własność dłużnika: (…), nieposiadającym założonej księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 22 559,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 15 039,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

63 8619 0006 0030 0325 8039 0001.

Zgodnie z art. 953 §1 kpc pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 1 grudnia 2016 roku w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.