Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Marek Wtorkiewicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 42,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 11:15
Cena wywoławcza: 63 380,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2485/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 11 Listopada
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

16 grudnia 2016 roku o godz. 11:15

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Struga 63 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 31 - składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o pow. 42,40 m2 - położonego w miejscowości Radom, przy ulicy 11 Listopada 6/8 stanowiącego własność dłużnika:

(…), wpisany do rejestru lokali własnościowych Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.

 

Lokal oszacowany jest  na kwotę: 84 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 380,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(KM 2485/15)