Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 43 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 14:40
Cena wywoławcza: 51 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1246/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bojańczyka
Miasto: Włocławek
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW 46422/3


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 13, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 43 m2, znajdującego się na poddaszu budynku 2-piętrowego. Z prawem do lokalu związany jest udział w wysokości 43/1246 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w prawie własności gruntu pod budynkiem,

należącego do dłużników: (…) we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

położonego: 87-800 Włocławek, Bojańczyka 25/9,

dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 46422/3 [NKW: WL1W/00046422/3].

 

Suma oszacowania wynosi 77 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 770,00 zł gotówką w kancelarii komornika. Rękojmię można uiścić także na konto komornika. Rękojmia musi się znaleźć na koncie, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 21a (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnia księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.