Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 74,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 15:45
Cena wywoławcza: 193 309,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 669/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kowalczewskiego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kielcach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

12 grudnia 2016 r. o godz. 15:45

 

sala 20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego  w Kielcach odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 60  opisanej jako  lokal mieszkalny 4-pokojowy o powierzchni 74,90 m2, znajdujący się na 4 piętrze posiadający założoną księgę wieczystą o nr KI1L/00105828/3, położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Kowalczewskiego 10, stanowiącej współwłasność ustawową małżeńską dłużników:

(…), posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00105828/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 257 746,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 193 309,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto Komornika w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II Oddział w Kielcach nr 12 1020 2629 0000 9402 0015 8725.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.