Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 938 m2  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:00
Cena wywoławcza: 56 475,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1061/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Rybna
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie  Patryk Duda Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Urzędnicza 20/3 w sprawie KM 1061/15 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r.  o godz. 14:00

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rybnej, gm. Czernichów składającej się z działki gruntowej o nr 851/4 o powierzchni 938 m2, posiadającej założoną Księgę Wieczystą KR1K/00024091/8 w  Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie, stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 75 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 56 475,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 530,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr 72 1910 1048 2116 3512 9427 0001 Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 8 grudnia 2016 r. w godz. 15:00-15:30. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.