Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza Konrad Rosiek

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 1,3343 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 14:00
Cena wywoławcza: 2 803 983,82
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 111/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Spacerowa
Miasto: Kraków
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr D 23 Sądu Rejonowego w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 21 obr. ewidencyjny 70 nr porządkowy 1 położonej w MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KRAKÓW, PODGÓRZE (Kraków ulica Spacerowa) o powierzchni 1,3343 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00243100/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  3 738 645,09 zł  (w tym podatek VAT 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 2 803 983,82 zł (w tym podatek VAT 23%).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 373 864,51 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika: 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ww. nieruchomość można oglądać do dnia licytacji tj. 16.12.2016 r. (w dniu 5.12.2016 r. o godzinie 10:00 w miejscu położenia nieruchomości obecny będzie komornik sądowy posiadający operat szacunkowy nieruchomości)

W ciągu 5 dni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w dla Krakowa - Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.