Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Działka zabudowana – 1/3 części nieruchomości

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-04 14:15
Cena wywoławcza: 155 795,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 139/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Strumiany
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

4 stycznia 2017 r. o godz. 14:15

 

w sali nr 32 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działka zabudowana nr 73/5 we własności po 1/3 części nieruchomości,

położonej Strumiany, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR1I/00016619/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 233 693,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 155 795,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka o figurze zbliżonej do trójkąta o płaskim ukształtowaniu terenu na której posadowiony jest budynek mieszkalny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.