Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. użyt. 29,00 m2.

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-27 15:00
Cena wywoławcza: 94 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3821/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kraszewskiego
Miasto: Skawina
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 


OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w sali 22 w Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

lokal mieszkalny nr 5 położony: Skawina, ul. Kraszewskiego 7, stanowiącej własności dłużnika: (…), posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW Skawina nr KR3I/00022913/5.

 

Udział oszacowany jest na kwotę 131 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji  3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 98 250,00 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze o pow. użyt. 29,00 m2.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00 do godz. 12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.