Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki

ogłasza licytację na Działka w miejscowości Suchy Las

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:00
Cena wywoławcza: 36 900,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1588/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Suchy las
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW PO1P/00296199/6 - TRYB UPROSZCZONY

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Michał Czarnecki (tel. (61) 852 46 90) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

przy ul. Głębokiej 4 w Poznaniu (siedziba Izby Komorniczej w Poznaniu) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Suchym Lesie, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00296199/6.

 

Suma oszacowania wynosi 49 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 900,00 zł. Egzekucja z w/w nieruchomości prowadzona jest w trybie uproszczonym określonym w art. 10131 - 10136 k.p.c. Do sprzedaży tej nieruchomości, zgodnie z treścią art. 10136 § 1 k.p.c. stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości.  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 920,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 53 1020 4027 0000 1902 0751 9251. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c.).  Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c.).