Komornik Sądowy przy SR we Włocławku Konrad Boszko

ogłasza licytację na Działki o pow. 1,0136 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:20
Cena wywoławcza: 170 733,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1398/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ludwinowo
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW 15134/1


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 117, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki gruntowe o numerach  ewidencyjnych: 82/10 i 474/4 o powierzchni ogółem: 1,0136 ha, zabudowane piętrowym budynkiem  mieszkalnym z garażem o pow. użytkowej 199,60 m2, budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 69 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 39 m2, obciążonej służebnością osobistą,

należącej do dłużniczki:  (…),

położonej: 87-853 Kruszyn, Ludwinowo,

dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 15134/1 [NKW: WL1W/00015134/1].

 

Suma oszacowania wynosi 256 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 733,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 25 610,00 zł gotówką w kancelarii lub na konto komornika oraz zaświadczenie uprawniające do nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z postanowieniami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. ze zm. (Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592).

Rękojmia musi się znaleźć na koncie

najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji.

 

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnia księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.