Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1051 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:10
Cena wywoławcza: 151 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2104/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Legionowa
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:10

 

w  sali nr K 112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, ul. Przy Rondzie 7 w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: 

działka ewidencyjna nr 813/22 o powierzchni 0,1051 ha, położona w Michałowicach, gmina Michałowice w rejonie ul. Legionowej, posiadająca założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych zs. w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie o numerze KR1S/00019170/5,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 202 000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące 00/100 zł.)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 151 500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100 zł.).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 20 200,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, wyłącznie na rachunek Komornika Sądowego Grażyny Gola w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001 z dopiskiem „Km 2104/15 wadium”.

Nieruchomość można oglądać w dniu 04 stycznia 2017 r. w godz. od 13:00 do 14:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika do dnia 09.01.2017 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.