Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 0,1208 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 13:00
Cena wywoławcza: 4 350,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 817/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zubrzyca
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu 

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 13.00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości prowadzona w trybie uproszczonym

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zubrzyca Górna, gm. Jabłonka, powiat nowotarski, woj. małopolskie posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00131894/4, składającej się z działki ewidencyjnej nr 9105/65 o powierzchni 0,1208 ha.

Działka położona jest na obszarze o lekkim nachyleniu, jest to wąski pas gruntu, bardzo wydłużony. Stanowi grunt porośnięty roślinnością leśną (drzewiasto-krzewiastą). Działka nie jest uzbrojona w przyłącza sieciowe, brak możliwości podłączenia. Dostęp komunikacyjny do nieruchomości od drogi gminnej (gruntowej, nieurządzonej) stanowiącej działkę nr ewid. 9104/1.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jabłonka nr XXIV/210/2005 z dnia 07.03.2005 r. z późn. zm. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach: RL - tereny lasów, zadrzewień, torfowisk i gruntów rolnych wskazanych do zalesień.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 4 350,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 580,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/ 1 w Nowym Targu, podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 353/16.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1490/13. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.