Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Ernest Osicki

ogłasza licytację na Działki o pow. 23,8094 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:15
Cena wywoławcza: 1 412 866,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 854/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Biała
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki nr 36, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, należącej do dłużnika: (…), położonej: 42-100 Kłobuck, Biała, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w zs. Kłobucku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8321 [NKW: CZ2C/00008321/1], o łącznej powierzchni 23,8094 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona w powiecie Kłobuckim, gmina Kłobuck, obrębie Biała Dolna. Nieruchomość stanowi kompleks działek usytuowanych po stronie zachodniej ul. Sadowej. Nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną, działki wchodzące w jej skład, zgodnie z uchwałą nr 52/IX/2015 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania mają następujące przeznaczenie:

-         PEF tereny produkcyjne elektrownie fotowoltaiczne,

-         U tereny zabudowy usługowej,

-         MN tereny zabudowy jednorodzinnej,

-         R Tereny rolnicze.

 

Stosownie do treści art. 2a ust.1 i 3 Ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przedmiotową nieruchomość może nabyć jedynie rolnik indywidualny, oraz podmioty wskazane w art. 2a ust. 3.  przedmiotowej ustawy. Rolnik indywidualny zostanie dopuszczony do licytacji po wykazaniu, iż spełnia on wymagania wynikające z art. 6 ww. ustawy. Jednocześnie pouczam o odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywych zeznań na gruncie art. 233 k.k.

 

Suma oszacowania wynosi 2 119 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 412 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 211 930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 19.12.2016 r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 2297/16.