Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk zastępca Czesław Walczak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 45,50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:20
Cena wywoławcza: 111 600,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1709/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kmicica
Miasto: Polkowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk (tel. (76) 746 18 05, fax. 04, 609 342 667) ogłasza że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławskiej 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 45,50 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym klatka nr 3 przy ul. Kmicica w Polkowicach, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00064535/9.

Nieruchomość należy do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 148 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O. Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 9.12.2016 r. o godz. 10:00.

W kancelarii komornika znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.