Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk zastępca Czesław Walczak

ogłasza licytację na Działki o  łącznej pow. 6402 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:30
Cena wywoławcza: 83 287,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2511/08
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Przemysłowa
Miasto: Lubin
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk (tel. (76) 746 18 05, fax. 04, 609 342 667) ogłasza, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławskiej 3 w sali nr II, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość niezabudowaną położoną w graniach działek gruntu nr 86, 133, 153 łącznego obszaru 6 402 m2 przy ul. Przemysłowej w obrębie nr 10 miasta Lubina, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00022184/7 [NKW: LE1U/00022184/7]. Udział w nieruchomości należy do dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania wynosi 111 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 287,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 105,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA O/Lubin 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 6.12.2016 r. o godzinie 10:15. W kancelarii komornika znajdują się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.