Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Zakopane

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 10:00
Cena wywoławcza: 431 175,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 125/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Droga do Olczy
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika przy ul. Kasprowicza w Zakopanem

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej w miejscowości Zakopane, pow. tatrzański, woj. małopolskie, w rejonie ul. Droga do Olczy dz. ewid. nr 7 obr. 145 o powierzchni: 0,2624 ha oraz ul. Karłowicza dz. ewid. nr 55 obr. 167 o powierzchni: 0,6249 ha (w sąsiedztwie stok Nosal). Działki nie są zabudowane. Dostęp do działki nr 7 z drogi o nawierzchni utwardzonej, do działki nr 55 brak ustanowionego dojazdu. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, pola uprawne, oraz tereny zalesione. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dz. nr 55 - położona jest w przeważającej części w terenie oznaczonym US 1 - tereny sportu i rekreacji w północnej części w terenach ZL-5 - tereny lasów, natomiast działka nr 7 położona jest w terenie oznaczonym ZR 9 tereny łąk , pastwisk i nieużytków. Nieruchomość objęta księga wieczystą NS1Z/00058035/3 w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.

 

Właścicielem tej nieruchomości w całości jest dłużnik:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 574 900,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 431 175,00 zł. Rękojmia: 57 490,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 57 490,00 zł nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W związku z faktem, że egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł (pięćset złotych), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł (pięćset złotych), przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 (dwunastej) dnia następnego.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego: jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.