Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Poronin

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 09:00
Cena wywoławcza: 45 687,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 125/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Poronin
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w kancelarii komornika przy ul. Kasprowicza w Zakopanem

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

objętej KW NSIZ/00058793/4, składającej się z działek ewid. nr 4985 o pow. 0,1449 ha, nr 5018 o pow. 1484 ha, nr 7039 o pow. 0,1973 ha, nr 7198 o pow. 0,1508 ha, położona jest w Poroninie, obręb 0505, powiat tatrzański, woj. małopolskie. Przedmiotowe działki ewid. zgodnie z opinią biegłego nie stanowią zwartego kompleksu. Są położone w znacznej odległości od siebie. Działki ewid. 5018 oraz 4985 zlokalizowane są o odległości około 700 metrów i 500 metrów od drogi głównej łączącej Poronin z Bukowiną Tatrzańską, a działki 7039 oraz 7198 położone są w niedalekiej odległości od granicy miejscowości Poronin i Małe Ciche. Do działek 5018, 4985 oraz 7039 brak jest urządzonej drogi dojazdowej. Do działki 7198 dojazd odbywa się przez Tatrzański Park Narodowy lub z miejscowości Małe Ciche. Działki mają kształt zbliżony do prostokątów. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka ewid. 5018 oznaczona jest symbolem 49Z - tereny zieleni nieurządzonej, działka ewid. 7039 symbolem 54Z - terenu zieleni nieurządzonej, działka ewid. 7198 symbolem 55Z - tereny zieleni nieurządzonej, działka ewid. 4985 symbolem 49Z- tereny zieleni nieurządzonej. Przedmiotowe działki są położone w malowniczej, atrakcyjnej widokowo okolicy. Otoczenie działek stanowią głównie łąki oraz tereny zadrzewione. Odległość do najbliższych zabudowań to około 800 metrów.

 

Właścicielem tej nieruchomości w całości jest dłużnik:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 60 916,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 45 687,00 zł. Rękojmia: 6 091,60 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 6 091,60 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W związku z faktem, ze egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art. 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł (pięćset złotych), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł (pięćset złotych), przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 (dwunastej) dnia następnego.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.