Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny powierzchnia użytkowa 94,66 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 09:30
Cena wywoławcza: 431 175,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 125/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kasprowicza
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 310 Sądu Rejonowego w Zakopanem

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 2 położony w Zakopanem, pow. tatrzański, woj. małopolskie, ul. Kasprowicza nr 19C. Przedmiotowy lokal mieści się na parterze, powierzchnia użytkowa: 94,66 m2. Lokal składa się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki i hollu. Z własnością lokalu związany jest udział 9466/127248 w nieruchomości wspólnej objętej KW NS1Z/00023576/3.

Zgodnie z treścią wpisu w dziale 1-0 księgi wieczystej nr NS1Z/00023576/3 części wspólne po wyodrębnieniu lokali obejmują: w podziemiu - garaż, klatka schodowa i piwnice oraz klatki schodowe - na parterze, piętrze i poddaszu, a także inne części wspólne nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali. Nieruchomość objęta księga wieczystą NS1Z/00041621/6 w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.

 

Właścicielem tej nieruchomości w całości jest dłużnik:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 588 500,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 441 375,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę  58 850,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego: jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.